Publicaties overmultisensorische hulp bij leesproblemen

en uitgebracht materiaal

Tijdschrift voor Remedial Teaching nr. 5-2008
Titel: Niet vanzelf-sprekend lezen
In dit artikel beschrijven de auteurs waarom zij VAKT-fun ontwikkelen en hoe ze daarmee leerlingen met
ernstige leesproblemen begeleiden.


Basismappen VAKT-fun
De basismappen zijn het resultaat van onze intensieve samenwerking als orthopedagoog en logopedist en bevatten oefeningen die tegemoet komen aan de hulpvraag van leerlingen en volwassen met (ernstige) lees- en spellingproblemen.

Er is een map voor de klinkers en een map voor de medeklinkers met een groot aantal Visuele , Auditieve, Kinesthetische en Tactiele oefeningen die een gestructureerde, expliciete uitleg en herhaalde oefening mogelijk maken. Met de VAKT-fun-oefeningen kun je kleine en extra stappen (laten) zetten tussen elke lees-leerstap in.
De basismappen geven je de mogelijkheid een leerling steeds weer te motiveren omdat elke minimale leerstap een succeservaring oplevert.

leerlingblok maaklessen voor de klinkers
De leerlingbloks bevatten voor elke klank een maakles op woordniveau die als instructie en vervolgens als oefenstof voor zelfstandig (huis)werk ingezet kunnen worden. In deze lessen staat steeds een klinker centraal. Ze oefenen de fonemische vaardigheden, de klank-teken-koppeling en het woordlezen.

leerlingblok maaklessen voor de medeklinkers
per klankgroep twee maaklessen op woordniveau waarbij de medeklinker respectievelijk vooraan en achteraan wordt geoefend. Ook deze lessen kunnen als instructie en vervolgens als oefenstof voor zelfstandig (huis)werk ingezet worden.
Ze oefenen de fonemische vaardigheden, de klank-teken-koppeling en de elementaire lees- en handeling.

spelletjes
De spellen moeten zelf ingevuld en/of geknipt worden.
Ze worden ingezet om gevarieerd, gedifferentieerd en gemotiveerd te oefenen. Het is een creatieve manier om op een ontspannen wijze de stof te automatiseren.

rijmkwartet klinkers, waarbij van elke klinker 4 rijmwoorden worden geoefend.

kwartet medeklinkers,waarbij van elke medeklinker 4 woorden worden geoefend met de medeklinker vooraan en 4 woorden met de medeklinker achteraan.

tri-memory voor de klinkers, waarbij elke letter, het mondbeeld daarvan en de plaats van die letter in het klinkerschema geautomatiseerd worden.

tri-memory voor de medeklinkers, waarbij elke letter, de plaats van articulatie en de articulatiekenmerken geautomatiseerd worden.

medeklinkerdomino, waarbij elke letter en de (visueel gemaakte) articulatie geautomatiseerd worden.

knipvellen van plaatjes en bijbehorende MKM-woorden, bevatten alle plaatjeswoorden uit de maaklessen die op verschillende manieren met diverse leerdoelen ingezet kunnen worden zoals
het visuele woordbeeld (memory, flitsen)
de auditieve analyse (echo-oefening)
de visuele analyse (sorteeroefening, categoriseeroefening)
de auditieve discriminatie (vb. plaatjeswoorden van de [a] en [aa] in twee rijen te verdelen)
de visuele dicriminatie (memory)